BGU.I.232

(Arsnome; AD108)

232

1 e1touv 12 Au0tokra&torov Kai/sarov Ne/rou[a T]rai[a]nou= Sebastou= Germanikou= Dak[ikou= mhno_v] Ne/ou Sebas[tou=] .

e0n tw~| Mhtrodw&rw| e0poiki/w| {epoikiou}4 th=v 9Hrak[lei/]dou meri/dov tou= 0Arsi(noi5tou) nomou=. o9m[ologei=] 0Apollw&niov

0Apollwni/ou Pe/rshv th=v e0pigonh=v w((v) (e0tw~n) 27 [ou0]l(h_) o0fru/i {ofruei}4 a)ristera~| th=| proou/sh| k[ai\ sun]ou/sh| au9tw~| kata_

no&mouv gunaiki/ {gunaikei}4, [ou1]sh| de\ kai\ o9mopatri/w| {omopatriou}4 a)delfh=| {adelfhv}4 Marou=ti w((v) (e0tw~n) 20 ou0l(h_) u9po_ go&nu a)r[ister]o_n kai\ th=| tau/thv {tauthi}4

5 mhtri\ Tasouxa&rion 9Aryu/xewv tou= 9Aryu/xewv w((v) (e0tw~n) 54 ou0(lh_) meto&pw| e0c a)rister[w~]n t[ai=v d]u/o 2 meta_ kur[i/]ou

[ c 28 ].p.[ c 14 ]..oune[ c 24 ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.