BGU1848

(Heranome; 48-46BC)

1848

1 Eu0rulo&xwi suggenei= kai\ strathgw~i

kai\ e0pi\ tw~n proso&dwn

para_ Dionusi/av th=v 9Hraklei/ou tw~n

e0k Tilw&qeov vac 0Apollw&niov?

5 0Isidw&rou tou= Pa?u?...............

kata_ suggrafh_n sunoi[kisi/av] k?a?i\? a1?l?l?a?v?

e0nqe/smouv oi0konomi/av a)nh|rhme/nov {aneir?hmenov}4

su\n toi=v e9autou= goneu=si 0Isidw&rwi kai\

Fili/stai fernh&n mou e0?n? a)?r?g?(uri/ou) (draxmai=v) 2?0?0?0?, h4n kai\

10 e0gguw~ntai a)llh&louv ei0v e1kteisin {ektisin}4, dieth_v

xro&nov h1dh {hdhi}4, a)fei/v me s?u\?n? t?w~?i? e0c a)l-

lh&lwn gegono&ti h9mi=n p?a?i?d?i/?w?i? qhlukw~i

e0n eu0tele/si periboladi/oiv to_n ei0v? 0Al[e]-

ca&ndreian kata&ploun pepoi/h[ta]i,

15 kai\ w(v metalamba&nw {metalambanwi}4 a)storgo&teron

diakei/menov pro&v me kai\ to_ te/knon

e9te/rai e0[kei= su]nh&?r?[most]a?i? gunaiki/, e0c h[v

kai\ pepaidopoi/hk?[e, se]sh&magke? d?e\

t?w~?i? p?a?t?r?i\? au0tou= di) e0pistolh=v e0kkerma-

20 ti/santa th_n oi0ki/an au0t?o?u=? kai\ to_n klh=ron

a)podou=nai/ moi t?h_?n? fern?h&?n?, au0th& te

su\n tw~i paidi/wi u9po_ tou= a)delfou= mou

panti\ e0parkoume/nh mhde\ th_n a)nag-

kai/an e1xousa {exoush}4 diatrofh&n, kai\ tou= 0Isi-

25 dw&rou m?h?d?) h9ntinou=n e0pistrofh_n {ep?e?i?s?t?rofhn}4

p?o?i?o?u?m?e/?n?o?u?, a)ciw~ e0a_n fai/nhtai sun-

ta&cai metape/myasqai au0to_n e0pi/ se kai\

sunanagka&sai a)podou=nai/ moi ei0v ta_ a)nag-

kai=a th_n fernh&n, i3n) w} {wi}4 a)nteilhmme/nh {anteilhmmenhi}4.

30 #26

vac eu0tu/xei

#26

 

 

 

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.