BGU.I.183

(Arsnome; AD85) repr. MChr313

0001 001 183rp r

21 |a)ne?[..].h?g?e?teu/ousa?[n k]ai\ th=| qugatri\ 0Erie/a| sunxwrei= h9 Satabou\v {sataboutov}4 to_n peri\ au0th=v gunaikei=on {gunaikion}4 ko&smon

[kai\ th=| qugatri\ So]h&[r]ei o9moi/wv sunxwrei= h9 Satabou\[v] meta_ th_n e9auth=?v teleuth_n to_ loipo_n h3misu {hmisoi}4 me/rov th=v progegramme/nhv pro&teron

[Yentapia&miov oi0ki/av] kai\ au0lh=v {aulh}4 kai\ toi=[v] tou= teteleuthko&tov au0th=v e9te/rou ui9ou= Tesenou/fiov te/knoiv Stotoh&ti kai\ 3Wrwi e9ka&stw|

[a)]na_ a)rgu[ri/ou dr]axma_v o0ktw_ 8 e0?f?) [w{|] a)podw&sou[si]n oi9 du/o? 2 [..].. Stotoh&ti kai\ 4Wrwi a4v o0fei/lei {ofilei}4 h9 Satabou\v dia_ xeiro_v a)gra&f?wv a)rguri/ou

25 draxma_v o0ktakosi/av 800, ei]nai de\ au0toi=v koinw~v e0c i1sou th_n prosh&kousan {proshkousa}4 th=| Satabou=ti {sataboutov}4 tafh_n kai\ skhdi/an a)neglo&gista, e0f) o4n xro&non

zw~sa h]| Satabou\v, e1xein au0th_n th_n e0cousi/an tw~n i0di/wn pa&ntwn pwlei=n {polein}4 u9poti/qesqai diaqe/sqai oi[v e0a_n bou/lhtai a)parapodi/s-

twv {aparapotistwv}4. u9pografei=v tou= me\n o9mologou=ntov [Wrov Stotoh&tiov w((v) (e0tw~n) 2?4? ou0lh_ metw&pwi me/swi kai\ th=v 0Erie/av kai\ tou= kuri/ou Le?o?ni/dhv

t?o?u=? Zwi/lou w((v) (e0tw~n) 24 ou0lh_ metw&pwi e0k deciw~n kai\ [t]h=v S[atabou=t]ov kai\ tou= kuri/ou Stotoh&tiov {Satabou=tov}6 tou=

|0Apu/gxewv w((v) (e0tw~n) 60 ou0lh_ ph&xei a)risterw~i.

m2 [Wrov Tesenou/feov tou= Tesenou/feov Pe/rshv th=v e0pigonh=v o9mologw~ {omologwi}4 e1xein para_ th=v sunou/shv kai\ pro<ga>mou/shv {prom?o?ushv}4 mou gunaiko_v

30 0E[ri]e/[av] th=v Tesenou/feov meta_ kuri/ou tou= e9auth=v {eathv}4 ui9ou= Peku/sewv {pekuseov}4 tou= 3Wrou ta_v th=v fe/rnhv a)rguri/ou draxma_v ei1kosi 20 ka-

q?w_?v? p?r?o&?k?eitai. e1grayen u9pe\r au0tou= [Wrov Stotoh&tiov dia_ to_ mh_ ei0de/nai au0to_n gra&mmata. m3 0Erieu\v h9 {thv}4 Tesenou/fiov meta_ kuri/ou

tou= ui9ou= Paku/siov tou= 3Wrou de/dwka th_n prokeime/nhn {prokimenhn}4 fe/rnhn a)rguri/ou draxma_v ei1kosi 20 kaqw_v pro&kitai. e1grayen u9pe\r au0tw~n Leo-

n[i/dhv Zw]i/lou dia_ to_ mh_ ei0de/nai au0tou\v gra&mmata. m4 Satabou\v h9 {thv}4 3Wrou tou= 9Aruw&tou meta_ kuri/ou tou= th=v a)delfh=v

[au0th=v] Tanefre/mmiov ui9ou= Stotoh&tiov {stwtohtiov}4 tou= 0Erie/wv {0Erie/ov}6 o9mologw~ sunkexwrhke/nai meta_ th_n e0mh_n teleu-

35 [th_]n toi=v te/knoiv [mo]u Stotoh&ti kai\ 3Wrwi kai\ Soh&ri kai\ 0Erie/a| kai\ toi=v tou= teteleuthko&tov mou

e9te/[ro]u ui9ou= Tesenou/fi(ov) ui9oi=v Stotoh&ti kai\ 3Wrw| tw~| me\n ui9w~| Stotoh&ti sunxwrw~ oi0ki/an kai\ au0-

lh_n e0k tou= pro_v no&tou me/rouv kai\ te/tarton me/rov oi0ki/av kai\ au0lh=v e0k tou= pro_v borra~

me/rouv, pro&teron Yentapia&miv kai\ pe/mpton de/katon me/rov e9te/rav oi0ki/av kai\ au0lh=v

p[ro&t]ero[n P]atoul[w~]tov {[P]atoum[o&]tov}6 kai\ tw~| 3Wrwi kai\ qugatri\ 0Erie/a| o9moi/wv sunxwrw~ e9ka&stw| {ekasto}4 kata_

40 to_ h3misu {hm?uso?n?}4 {to?...r?..[.]}7 me/ro]v oi0ki/av kainh=v kai\ au0lh=v e0k tou= pro_v no&tou me/rouv, toi=v au0toi=v o9moi/wv sunxwrw~ {to?i=v} {om}7

me/rouv, toi=v au0toi=v o9moi/wv sunxwrw~ {to?i=v} {om}7

{a[u0toi=v]} {a[.4]}7 [koinw~v] e0c i1sou te/tarton me/rov oi0ki/av kai\ au0lh=v pro&teron Yentapia&miov {yentamiamiv}4 kai\ tw~| 3Wrw| mo&n-

[w| sunxwrw~ ..]o?la_v l?[..].ka_v du/o 2 kai\ th=| qugatri\ Soh&ri o9moi/wv sunxwrw~ h3misu {hmuson}4 me/rov th=v pro&te-

[ron Yentapi]a&miv oi0ki/av {[oik]ia}4 kai\ au0lh=v {aulh}4, toi=v dusi\ 2 ui9oi=v Stotoh&ti kai\ 3Wrw| to_n {to}4 u9pa&rxonta& {uparxon}4 moi e0nto_v peribo&lou

[i9erou= Sokno]p[ai/ou] to&pon {topov}4 yilo_n {yilov}4 ka[i\ m]u=lon qhbaiko_n su\n trape/zh| {trapezhv}4 kai\ toi=v au0toi=v dusi\ 2 Stoto-

45 [h&ti kai\ 3Wrw| sun]xwrw~ [..]t?a[.]a[.]al?i[...]me....[..] ....k.. kai\ Stotoh&ti kai\ 3Wrwi kleina_v te/ssarav {tessarev}5 4

[.7 kai\ toi=v to]u= [t]ete[le]uthk[o&tov mou e9t]e/rou ui9ou= [T]esenou/fiv te/knoiv Stotoh&ti kai\ 3Wrw| sun-

[xwrw~ .4 a)rguri/ou dr]axm[a_v o0]ktw_ 8 [w(v] pro&keita[i. e1]grayen [u9]pe\r au0tw~n Stotoh=tiv 0Apu/gx-

[ewv dia_ to_ mh_ ei0de/nai gra&mm]a[t]a. [m5 gammat]eu\v ? t?ou= [kw&mhv ? Sokn]opai/ou [N]h&sou grafei/ou {[gra]fiou}4.

v 1 m1vestig S?a?tabou\v vestig ta....na

vestig 2 lin

#332 #332

sigl 1

(e1touv) 4 Au0tokra&torov Kai/sarov D?o?m?i?tianou= Sebas?t?o?u=? Germ?a?n?i?k?o?u=?

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.