BGU1104

(Alex; 8BC)

1104 ctr

1 ko&l(lhma)

P?[rwta&rx]wi

[par]a_ Dionusari/ou th=v Prwta&rxou meta_ kuri/ou tou= a)delfou=

[au0]th=v Prwta&rxou kai\ para_ 9Ermio&nhv th=v 9Ermi/o[u] a)sth=v

5 [meta_ k]uri/ou tou= tou= a)delfou= u?i9?o?u=? 9Ermi/ou tou= #90. sunxwrei=

h9? D?[io]nusa&rion ei]nai a1kuron h4n a)nh&negken {anhnenken}4 o9 methllaxw_[v]

au0(th=v) 9E?r?m?i?o&nhv ui9o_v 9Ermi/av 9Ermi/ou di) e0ggu/ou au0th=v 9Ermi-

[o&]n?h?[v] dia_ tou= au0tou= krithri/ou tw~| 21 (e1tei) Kai/sarov Faw~fi

{e1?t?o?u?v? [21]} sunxw&rhsin e3neka tou= methllaxo&tov a?u0?-

10 to(u=) a)?n?[dro_v th_]n [D]ionusa&r[io]n a)pesxhke/nai para_ th=v 9Ermio&nh(v)

[d]ia_ xeiro_v e0c oi1kou h4n proshne/gkato {proshnenkato}4 tw~i 9E?r?m?i/?a?i? d?i?) e0?g?g?u/ou

th=v 9Ermio&nhv fernh_n i9ma&tia a)rgu(ri/ou) (draxmw~n) d[ia]kosi/wn tes-

sara&konta 240 kai\ e0n?[w&]t?i?a kai\ daktuli/dion ..r...[.4].( ) ... k?a?i\?

a)rgu(ri/ou) (draxma_v) e9kato&n 100: ei]na[i] me\n a1kuron t?h_?n? ....... [sunx]w&rhv(in)

15 s?u\?n? toi=v di) au0th=v shmainome/noiv pa~si, mh_ [e0]peleu/sesqai

de\ th_n Dionusa&rion mhd) a1llon u9pe\r au0th=v e0pi\ th_n 9Er-

mio&nhn mhde\ e0pi\ ta_ u9po_ tou= methllaxo&tov 9E?r?m?i/?ou

a)poleleimme/na mh&te peri\ fernh=v h2? s[u]n?[b]i?w&?s?e?w?v?

mhde\ peri\ a1llou mhdeno_v a(plw~v e0ggra&p(tou) h2 a)?g?[ra&]f?[o]u?

20 a)po_ tw~n e1mprosqen [x]ro&nwn me/xri th=v e0nestw&shv h9-

me/rav. #6 e0pei\ de\ kai\ e1nkuov kaqe/?s?t?hken h9? Dionusa&rion,

mh_ e0peleu/sesqai au0th_n mhde\ peri\ l?[ox]e?i/?wn d?i?a_? to?u=? u9?p?e\r

tou/twn eu0peiqh= gegone/nai kai\ e0cei=nai au0th=| m?h?v?...... e9au-

th=v {eathv}4 to_ bre/fov e0kti/qesqai kai\ sunarmo&z?es[qai a1llw|]

25 a)ndri/, kai\ xwri\v tou= ku/ria ei]nai {inai}4 ta_ sunkexwrh[me/]na [e0ne/xesqai]

au0th_n parabai/nousan toi=v te bla&besi kai\ tw~| w(?r?i?s?m?e/?-

nw| prosti/mwi. a)ciou=(men) vac v.......

#26

(e1touv) 22 Kai/sarov [P]a?x?[w_n ..]

minf,I 29 m2 .................... tw~n e0k t(ou=) u9pe\r Me/mfin 9Hrakleop(oli/tou)

30 m?e?m?i?s?q?... [g]h=[v] sit?o?(fo&rou) e0n s?f?r?a?g?(i=si) .... kw&(mh ) Maxo_r e0k tou= [Z]w?i/?l?(ou) klh&ro(u)

0Ati/l(iov) ...

.....

minf,II 33 Ti/tov Au0fi/diov kai\ 0E?g?[n]a&tiov Fe/s?t?iov Kure?i/?[na]

stra(tiw~tai) lege(w~nov) 22 spei/r(hv) 3 (draxma_v) pentakosi/av 500 0A[..]

(Alex; 8BC)

0001 004 1104 minf,II

35 dwrov? Qe...r[..]..a?i?x( ) .. Pt(olemaikou= ?) to&k(wn) (d?i?d?r?a&?x?m?w?n?)

........

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.