BGU1103

(Alex; 13BC)

1103

1 ko&l(lhma)

Prwta&rxwi

para_ Zwi/dov th=v 9Hraklei/dou meta_ ku-

ri/ou tou= a)delfou= Ei0rhnai/ou tou= 9Hraklei/dou

5 kai\ para_ 0Antipa&trou [t]ou= Zh&nwnov. su[nxw]-

rou=sin Zwi\v kai\ 0Anti/patrov kexwri/s[q]ai

a)p) a)llh&lwn th=v susta&shv au0toi=[v sum]-

biw&sewv kata_ sugxw&rhsin dia_ tou= [au0]-

tou= krithri/ou tw~| e0nestw~ti 17 (e1tei) Kai/sar[ov]

10 9Aqu/r, h9 de\ Zwi\v a)pesxhke/nai para_ tou=

0Antipa&trou dia_ xeiro_v {xirov}4 e0c oi1kou o4? ei]xen e?i0?v?

ferna&rion i9mati/dia e0n a)rug[ri/]ou dra[xmai=v]

e9kato_n ei1kosi 120 kai\ e0nwti/w?n? [x]rusw~n

zeu=gov: ei]nai me\n au0to&qen a1kuro?n

15 th_n tou= ga&mou sunxw&rhsin, mh_ e0pe-

leu/sesqai de\ th_n Zwi/da mhd) a1l-

lon u9pe\r au0th=v e0pi\ to_n 0Anti/patron

peri\ a)pait?h&sewv tou= fernari/ou, a)?m?f?o?-

te/rouv de\ e0p) a)llh&louv mh&te peri\

20 sunbiw&sewv mhde\ peri\ a1llou mhde-

no_v a(plw~v tw~n e3wv th=v e0nestw&shv

h9me/rav, a)f) h[v kai\ e0cei=nai th=| me\n

Zwi/di sunarmo&zesqai a1llw| a)ndri\

kai\ tw~| de\ 0Antipa&trw| a1llh| gunai-

25 ki\ a)mfote/roiv a)nupeuqu/noiv ou]si,

kai\ xwri\v tou= ku/ria ei]nai ta_ sunke-

xwrhme/na e1ti kai\ e0ne/xesqai to_n

parabai/nonta toi=v te bla&besi {blabessi}4

kai\ tw~| w(risme/nw| prosti/mwi.

30 #26

(e1touv) 17 Kai/sarov Farmou=qi 2?

m2 #329 19

k?o&?l?l?h(ma)

[ c ? ] Ptol(emai ) ...el( ) ....k?l?h?v? {Ptol[emai .5]k?l?h?v?}7 G?ab?iniou ......

[ c ? ] 0A?p?o?l?lw?ni/w| ..... da&nei(on) {d?a?n?h?}4 d?i?a_? x(eiro_v) (d?r?a?x?m?w~?n?) 100 {.....loniw..............}7 a)rxi( )

35 kai\ e0?n? 0Alecandre/ai tou= ........ Farmo(u=qi)

...... pro_v to_ bh=ma k?a?i\? a)?p?e/?x?(ein) {..........}7

[ c ? ]..da....[ c ? ]

[ c ? ]......[ c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.