BGU1052

(Alex; 13BC)

1052 1

1 m2 ko&l(lhma) {kol(la&sqw)}6

m1 Prwta&rxwi

para_ Qermi/ou th=v 0Ap?i/?w?n?o?v meta_ kuri/ou

tou= 0Apollwni/ou tou= Xaire/ou kai\ para_ 0Apol-

5 lwni/ou tou= Ptolemai/ou. sunxwrou=sin Qe/rmion

kai\ 0Apollw&niov Ptolemai/ou sunelhlu-

qe/nai a)llh&loiv pro_v bi/ou koinwni/an, o9 de\ au0-

to_v 0Apollw&niov Ptolemai/ou ei0lhfe/-

nai para_ th=v Qermi/ou dia_ xeiro_v {xirov}4 e0c oi1-

10 kou ferna&rion e0nwti/wn xrusw~n zeu=-

gov teta&rtwn triw~n 3 kai\ a)rg(uri/ou) (draxmw~n) ..

a)po_ tou= nu=n to_n 0Apollw&nion Ptolemai/ou

xo[rhg]e[i=]n th=| Qermi/w| ta_ de/onta pa&nta

kai\ to_n i9matismo_n w(v gunaiki\ gameth=|

15 kata_ [d]u/namin tw~n u9parxo&ntwn kai\ mh_

kakouxei=n {kak[oux]in}4 au0th_n mhde\ e0gba&llein mhde\

u9bri/zein {ub[ri]zin}4 mh&d) a1llhn gunai=ka {gunaikan}4 e0peisa&gein {episagein}4

h2 e0kti/n[ein] paraxrh=ma to_ ferna&rion

su\n h9m[ioli/a|] th=v pra&cewv ginome/nhv

20 e1k te [au0to]u= 0Apollwni/ou tou= Ptolemai/ou

[kai\] e0k tw~n u9parxo&ntwn au0tw~| pa&n-

[twn ka]qa&per e0k {eg}4 di/khv, kai\ th_n de\ Qe/r-

[mion ...]tilin ta_ pro_v to_n a1ndra kai\

[to_n koi]no_n bi/on di/kaia kai\ mh&te a)-

25 [po&koi]t?o?n? mh&te a)fh&meron gi/nesqai

[a)po_ th=]v oi0ki/av a1neu th=v 0Apollwni/-

[ou] to[u= P]tolemai/ou gnw&mhv mhde\ fqei/rein {fqirein}4

[mhde\] katabla&ptein to_n koino_n oi]kon

[mh&d) a1l]lw| a)ndri\ sunei=nai h2 kai\ au0th_n

30 tou/t[w]n ti diapracame/nhn kriqei=san {kriqisan}4

ste/resqai tou= fernari/ou xwri\v tou=

to_n parabai/nonta e0ne/xesqai kai\ tw~|

w(risme/nw| prosti/mwi.

#26

(e1touv) 17 Kai/sarov Farmou=qi 20

2 35 Prwta&rxwi

para_ Ptolemai/ou tou= Ptolemai/ou Make-

do&n[o]v kai\ para_ 0Apollwni/ou tou= 0Agaq[o]kle/-

[o]uv Pe/rsou th=v e0pigonh=v kai\ th_v tou/tou

gunaiko_v 0Aleca&ndrav th=v Dionusi/ou Per-

40 si/nhv {perseinh[v]}4 meta_ kuri/ou tou= a)ndro&v. sunxwrou=-

s?i?n? 0Apollw&niov kai\ 0Aleca&ndra e1xein {exin}4 para_ tou= Pto-

lemai/ou da&neion {danhon}4 dia_ xeiro_v {xirov}4 e0c oi1kou a)rguri/ou Pto-

lemaikou= (draxma_v) 100 to&kwn didra&xmwn tou= mhno_v e9-

ka&stou o4 kai\ a)podw&sein e[...]. tria?k?a?...

45 [.6 tou=] e0nestw~tov 17 [(e1touv) Kai/sarov y ? ]

[.9]..o?n? katala[ c ? ]

[.10 e0]n tw~| e0sxa&[tw| mhni\ y ? ]

[ c 11 ] kai\ au0to_n [ c ? ]

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.